Õppenõukogud

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2018/2019õa

Tegevused

Aeg

ÕN nr 1

Õppenõukogu sekretäri valimine

Üldtööplaani kinnitamine 2018/19

 06.sept

ÕN nr 2

Kooli õppekava muudatuste arutelu

Lasteaia õppekava muudatuste arutelu

Klassitunnistuse vormi (2.kl) kinnitamine

okt

ÕN nr 3

Lasteaia kodukorra muudatuste arutelu

nov

ÕN nr 4

Õpilaste üleviimisest järgmisse klassi

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

Koolist välja arvatavate õpilaste nimekirja kinnitamine

05.juuni

ÕN nr 5

Õppeaasta analüüs ja hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele

17.juuni

ÕN nr 6

Üldtööplaani kinnitamine 2019/20 õppeaastaks

29.august