ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2017/2018õa

Tegevused

Aeg

ÕN nr 1

Õppenõukogu sekretäri valimine

Kooli õppekava muudatuste arutelu

Klassitunnistuse vormi kinnitamine

24.okt

ÕN nr 2

Kooli õppekava, ainevaldkond „Liikumisõpetus“ muudatuste arutelu

02. jaan

ÕN nr 3

Õpilaste üleviimisest järgmisse klassi

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

Koolist väljaarvatavate õpilaste nimekirja kinnitamine

7. juuni

ÕN nr 4

Õppeaasta analüüs ja hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevusele

20.juuni

ÕN nr 5

Üldtööplaani kinnitamine 2018/19 õppeaastaks

29.august